แพ็คเกจตรวจสุขภาพวัยรุ่น

 
1. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (S) รวม 720 บาท
   - การติดเชื้อ HIV (Anti-HIV)    490  บาท
   - การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)    250  บาท
   - การติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)    170  บาท
       
2. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (M) รวม 1,520 บาท
   1) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)   250 บาท 
      - ตรวจชีพจรวัดความดัน      
      - ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง      
      - ตรวจวัดดัชนีมวลกาย      
      - สมุดบันทึกสุขภาพ       
   2) การติดเชื้อ HIV (Anti-HIV)    490 บาท
   3) การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)   250 บาท
   4) การติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)    170 บาท
   5) การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)   650 บาท
       
3. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (L) รวม 1,920 บาท
   1) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)    250 บาท 
      - ตรวจชีพจรวัดความดัน       
      - ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง      
      - ตรวจวัดดัชนีมวลกาย      
      - สมุดบันทึกสุขภาพ       
   2) การติดเชื้อ HIV (Anti-HIV)    490 บาท
   3) การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)    250 บาท
   4) การติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)    170 บาท
   5) การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)   650 บาท
   6) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)     130 บาท
   7) ตรวจหมู่เลือด ABO     90 บาท
   8) ตรวจหมู่เลือด Rh (ความเข้ากันได้)   100 บาท 
   9) คัดกรองทาลัสซีเมีย (DCIP)   200 บาท 
Visitors: 185,817