โปรแกรมตรวจสุขภาพ

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
2. ตรวจชีพจร วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs)
3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
8. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
9. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
10. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
11. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
12. ตรวจปัสสาวะ (UA)
13. สมุดบันทึกสุขภาพ (Medical health report)
 
พิเศษสุด! ราคาเพียง 1,130 บาท
Visitors: 48,399