ฝากครรภ์

รายการ ค่าบริการ

» ฝากครรภ์ครั้งแรก

1,800

บาท

   • ตรวจครรภ์โดยสูติแพทย์
   • อัลตร้าซาวด์ ความละเอียดสูง
      - ดูอายุครรภ์ และกำหนดวัน
        ครบกำหนดคลอด
      - ดูความผิดปกติของทารก
      - ดูแขน ขา มือ เท้า หัวใจ
        ท้อง กระดูกสันหลัง ศีรษะ
      - ดูตำแหน่งรกและปริมาณน้ำคร่ำ
      - ดูเพศ (กรณี 16-20 สัปดาห์)
   • เจาะเลือด
      - คัดกรองภาวะซีดและ
        ความเสี่ยงต่อการเป็น
        ทาลัสซีเมีย
      - คัดกรอง เอดส์ ซิฟิลิส ไวรัส
        ตับอักเสบบี
      - คัดกรองหมู่เลือด ABO,
        ระบบเลือด Rh
      - คัดกรองความสมบูรณ์
        ของเม็ดเลือด
      - ตรวจปัสสาวะ
    • รับยาบำรุงครรภ์
      และแคลเซียมบำรุงครรภ์

     

» ฝากครรภ์ครั้งถัดไปแพ็คเกจที่ 1

1,500

บาท

    - ตรวจโดยสูติแพทย์
    - อัลตราซาวด์ (ดูการเต้นของ
      หัวใจและดูท่าของทารก)
    - ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 
    - รับยาหนึ่งเดือน

 

 

     

» ฝากครรภ์ครั้งถัดไปแพ็คเกจที่ 2

800

บาท

    - ตรวจโดยสูติแพทย์
    - อัลตราซาวด์ (ดูการเต้นของ
      หัวใจและดูท่าของทารก)
    - รับยาหนึ่งเดือน

 

 

     

» ฝากครรภ์ครั้งถัดไปแพ็คเกจที่ 3

1,500

บาท

    - ตรวจโดยสูติแพทย์
    - อัลตราซาวด์ (ดูการเต้นของ
      หัวใจและดูท่าของทารก)
    - ตรวจเอดส์ ซิฟิลิส 
    - ตรวจความเข้มข้น
      และความสมบูรณ์เม็ดเลือด 
    - รับยา

 

 

     

» อัลตราซาวด์

 

 

    - ดูอวัยวะ ความผิดปกติ
      น้ำหนักทารก น้ำคร่ำ

800

บาท

Visitors: 187,850