ฝากครรภ์

รายการ ค่าบริการ

» ฝากครรภ์ครั้งแรก

1,800

บาท

   • ตรวจครรภ์โดยสูติแพทย์
   • อัลตร้าซาวด์ ความละเอียดสูง
      - ดูอายุครรภ์ และกำหนดวัน
        ครบกำหนดคลอด
      - ดูความผิดปกติของทารก
      - ดูแขน ขา มือ เท้า หัวใจ
        ท้อง กระดูกสันหลัง ศีรษะ
      - ดูตำแหน่งรกและปริมาณน้ำคร่ำ
      - ดูเพศ (กรณี 16-20 สัปดาห์)
   • เจาะเลือด
      - คัดกรองภาวะซีดและ
        ความเสี่ยงต่อการเป็นทาลัสซีเมีย
      - คัดกรอง เอดส์ ซิฟิลิส ไวรัส
        ตับอักเสบบี
      - คัดกรองหมู่เลือด ABO,
        ระบบเลือด Rh
      - คัดกรองความสมบูรณ์
       ของเม็ดเลือด
      - ตรวจปัสสาวะ
   • ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
   • รับยาบำรุงครรภ์
     และแคลเซียมบำรุงครรภ์

     

» ฝากครรภ์ครั้งถัดไปแพ็คเกจที่ 1

1,500

บาท

    - ตรวจโดยสูติแพทย์
    - อัลตราซาวด์ (ดูการเต้นของ
      หัวใจเด็กและท่าของทารก)
    - ฉีดวัคซีนบาดทะยัก
    - รับยาหนึ่งเดือน

 

 

     

» ฝากครรภ์ครั้งถัดไปแพ็คเกจที่ 2

800

บาท

    - ตรวจโดยสูติแพทย์
    - อัลตราซาวด์ (ดูการเต้นของ
      หัวใจเด็กและท่าของทารก)
    - รับยาหนึ่งเดือน

 

 

     

» ฝากครรภ์ครั้งถัดไปแพ็คเกจที่ 3

350

บาท

    - ตรวจโดยสูติแพทย์
    - อัลตราซาวด์ (ดูการเต้นของ
      หัวใจเด็กและท่าของทารก)
    - รับยาครึ่งเดือน

 

 

     

» ฝากครรภ์ครั้งถัดไปแพ็คเกจที่ 4

1,500

บาท

    - ตรวจโดยสูติแพทย์
    - อัลตราซาวด์ (ดูการเต้นของ
      หัวใจเด็กและท่าของทารก)
    - ตรวจเอดส์ ซิฟิลิส ความเข้มข้น
      และความสมบูรณ์เม็ดเลือด)
    - รับยา

 

 

     

» อัลตราซาวด์

 

 

    - อายุครรภ์ 1-3 เดือน
    - อายุครรภ์ 5 เดือน
      (ดูเพศ และอวัยวะ)
    - ก่อนคลอด
      (ดูน้ำหนัก ดูท่าของทารก)

250
600

350

บาท
บาท

บาท

Visitors: 36,908