ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/มีบุตร

แพ็คเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/มีบุตร

 ค่าบริการรวมสำหรับผู้ชาย 

 ค่าบริการรวมสำหรับผู้หญิง

 

450

2,270

+2,270

บาท

บาท

   1) ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)    250 บาท 
      - ตรวจชีพจรวัดความดัน       
      - ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง      
      - ตรวจวัดดัชนีมวลกาย      
      - สมุดบันทึกสุขภาพ       
   2) การติดเชื้อ HIV (Anti-HIV)    490 บาท
   3) การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)    250 บาท
   4) การติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)    170 บาท
   5) การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)   650 บาท
   6) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)     130 บาท
   7) ตรวจหมู่เลือด ABO     90 บาท
   8) ตรวจหมู่เลือด Rh (ความเข้ากันได้)   100 บาท 
   9) คัดกรองทาลัสซีเมีย (DCIP)   200 บาท 
   10) ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
       (HBsAb)
  350

บาท
 
   11) ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน
       (Rubellar IgG) (*เฉพาะผู้หญิง)
  450*

บาท 

Visitors: 187,849